Устав

Устав на Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС)

Глава първа
СТАТУТ, ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1. (1) Образуваното сдружение е с наименование „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)„. Тя е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел и осъществява общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав, в съответствие с българското и международното законодателство, в сътрудничество с български и чуждестранни държавни и частни организации с подобни цели. Асоциацията няма да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Наименованието на Асоциацията може да бъде изписвано и на английски език както следва „Association of Speleoclubs in Sofia“ (ASCS).

(3) АСКС е регионална организация на спелеоклубовете, регистрирани в София и Софийска област.

Чл.2. Асоциацията е със седалище София, бул. Черни връх 4 и се учредява за неопределен срок.

Глава втора
ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на физическата култура, здравеопазването, образованието, науката и културата; за подпомагане на личностната реализация; за защита и опазване на околната среда.

Чл. 4. Цели на дейността:

(1) Асоциацията има за цел да развива, насърчава и популяризира дейността по изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите и карстовите райони в страната и чужбина;

(2) Да развива спелеологията във всички нейни аспекти: защита и опазване на околната среда, проучване и документиране на карстовите образования и форми, изучаване на специфичната флора и фауна на пещерите и карстовите райони;

(3) Да участва в и да провежда самостоятелно научни изследвания;

(4) Да координира образователната дейност на членовете си в областта на спелеологията;

(5) Да подпомага и насърчава членовете при извършването на спортна и научно-изследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа;

(6) Да осигурява условия за повишаване на квалификацията на спелеолозите в членуващите в Асоциацията клубове;

(7) Да участва и да консултира местни, национални, европейски и международни проекти в областта на спелеологията, защитата и опазването на околната среда и обучението на кадри;

(8) Да осъществява международен обмен и дейност за сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина;

(9) Да участва в международни експедиции и проекти, свързани с изследването, документирането и опазването на пещерите и карста в България и по света;

(10) Създаване на алтернатива за младите хора за полезно използване на свободното време в дейности от спелеологията, възпитание в здравословен начин на живот и оформяне на екологосъобразно мислене и поведение.

(11) Да осъществява издателска и популяризаторска дейност в работната област на Асоциацията.

Чл.5. Средствата, с които АСОЦИАЦИЯТА ще постига своите цели са:

(1) Организиране и финансиране на експедиции с български и чуждестранни участници за изследване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите и карстовите райони в страната и чужбина;

(2) Организиране и финансиране на кампании за популяризиране на пещерите и карста и свързаните с това дейности;

(3) Организиране и финансиране на квалификационни и преквалификационни обучения за специалисти в областта на спелеологията;

(4) Осъществяване на проекти в областта на обучението и популяризирането на спелеологията и екологията;

(5) Създаване на връзки и координиране на дейности между спелеоклубовете в София, България и други страни;

(6) Формиране на подходящ медиен и обществен климат за опазване и защита на пещерите и карста;

(7) Организиране и финансиране на превеждане и издаване на чуждестранна учебна и научна литература в областта на спелеологията;

(8) Организиране на благотворителни мероприятия за събиране на парични средства и кандидатстване по външни проекти за финансово подпомагане на посочените в предходните точки дейности, в случаите, когато финансирането не се извършва със собствени средства на АСОЦИАЦИЯТА;

(9) Популяризиране на резултатите от дейността на АСОЦИАЦИЯТА в средствата за масово осведомяване.

Чл. 6. (1) АСОЦИАЦИЯТА ще извършва допълнителна стопанска дейност в съответствие с целите на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Приходите от извършваната стопанска дейност ще постъпват в полза на АСОЦИАЦИЯТА и ще бъдат използвани за постигане на целите й.

Глава трета

ИМУЩЕСТВО

Чл. 7. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от:

 1. Право на собственост и вещни права върху чужда вещ, недвижими имоти и движими вещи;
 2. Дялово участие в дружества, акции и облигации, други инвестиции;
 3. Парични средства по банкови влогове;
 4. Права върху нематериални блага;
 5. Други права и вземания.

(2) Източници на имуществото на Асоциацията са:

 1. Членски внос;
 2. Целеви вноски;
 3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 4. Допълнителна стопанска дейност в съответствие с Чл. 6 от настоящия Устав;
 5. Средствата, дарени от учредителите;
 6. Получените по дарение и завещание от български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица парични средства , вещи и права;
 7. Постъпления от организиране на благотворителни мероприятия;
 8. Други източници, позволени от закона.

(3) Асоциацията не разпределя печалба.

(4) Имуществото се вписва в специален регистър на Асоциацията.

(5) Счетоводната отчетност на Асоциацията подлежи на независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството.

Чл. 8. Разпореждане с имуществото се извършва от Управителния съвет по решение на Общото събрание за осъществяване предмета на дейност и за постигане целите на Асоциацията в съответствие с Чл.38 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Глава четвърта

ЧЛЕНСТВО – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9 (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.

(2) Членството в Асоциацията е редовно и асоциирано.

(3) Членове на Асоциацията (редовни и асоциирани) могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на спелеологията, регистрирани на територията на София-град и Софийска област.

(4) При учредяването на Асоциацията редовни членове са нейните учредители.

(5) Всички организации, заявили впоследствие своето желание за членство и приети на Общо събрание, стават асоциирани членове. Асоциираните членове стават редовни след изтичането на едногодишен срок и с решение на Общото събрание.

(6) Асоциацията поддържа списък на представителите на членовете, в който да личат представителите с право на глас.

Чл. 10. Членовете на Асоциацията запазват юридическата си и икономическа самостоятелност.

Чл. 11. Членовете на Асоциацията се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет. Към молбата се прилагат копия от решението за регистрация, копие от протокол на ОС или УС на кандидата, от което е видно заявено съгласие, приемане на устава и данни за избраните представители в ОС.

Чл. 12. (1) Всеки редовен член на Асоциацията има право:

 1. На един глас в Общото събрание, който се упражнява от присъстващия негов представител.
 2. Да бъдат избирани негови представители в Управителните органи на Асоциацията.
 3. Да участва в инициативите и проявите на Асоциацията.
 4. Да получава информация за дейността на Асоциацията.
 5. Да отправя устни и писмени предложения и проекти, свързани с дейността на Асоциацията.
 6. Да участва в работата на Асоциацията и да ползва нейното съдействие при осъществяване на своята дейност.
 7. Да ползва събраната от Асоциацията информация.
 8. Да се ползва от имуществото на Асоциацията, съобразно вътрешните правила.
 9. Да ползва с предимство услуги, предоставяни от Асоциацията, безплатно или с отстъпка съгласно вътрешните правила на Асоциацията.
 10. Да получава документ, удостоверяващ членството в Асоциацията.
 11. Да посочва в своите документи и кореспонденция членството си в Асоциацията.
 12. Да членува в други организации, чиито програмни цели не противоречат на принципите, целите и задачите на Асоциацията.

(2) Всеки асоцииран член на Асоциацията има право:

 1. Да участва в инициативите и проявите на Асоциацията.
 2. Да получава информация за дейността на Асоциацията.
 3. Да отправя устни и писмени предложения и проекти, свързани с дейността на Асоциацията.
 4. Да участва в работата на Асоциацията и да ползва нейното съдействие при осъществяване на своята дейност.
 5. Да ползва събраната от Асоциацията информация.
 6. Да се ползва от имуществото на Асоциацията, съобразно вътрешните правила.
 7. Да ползва услуги, предоставяни от Асоциацията, безплатно или с отстъпка съгласно вътрешните правила на Асоциацията.
 8. Да посочва в своите документи и кореспонденция членството си в Асоциацията като асоцииран член.
 9. Да членува в други организации, чиито програмни цели не противоречат на принципите, целите и задачите на Асоциацията.

(3) Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание.

Чл. 13. (1) Всеки член (редовен или асоцииран) на Асоциацията е длъжен:

 1. да спазва Устава на Асоциацията, както и решенията на нейните органи на управление;
 2. да прави имуществени вноски, когато това е решено от ОС;
 3. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.

(2) Всеки член отговаря за задълженията на Асоциацията до размера на имуществените вноски, които е следвало да направи по решение на ОС

(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението

(4) Членските права са не прехвърлими

Чл. 14. (1) Членуването в Асоциацията се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет;
 2. При прекратяване на юридическото лице на някое от основанията, предвидени в регистрацията им;
 3. Чрез изключване за нарушения на задълженията и при неизпълнение на решенията на УС и ОС;
 4. При отпадане поради неплащане на членския внос до определената от Управителния съвет дата или други причини.

(2) При вземане на решение за изключване предложеният за изключване член не гласува.

Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 15. (1) Върховен колективен орган на Асоциацията е общото събрание.

(2) Управителен орган на Асоциацията е управителният съвет.

Чл. 16. (1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на Асоциацията с по един избран представител. Компетентният ръководен орган на юридическото лице определя своя представител в Асоциацията. В случай, че член на Асоциацията желае да промени своя представител, трябва да изпрати писмено съобщение за това в Асоциацията не по-късно от 24 часа преди началото на събранието.

(2) Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание без право на глас.

Чл. 17. Права на общото събрание

(1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) За проведените заседания на Общото събрание се изготвят протоколи, които се вписват в нарочно водена книга. Всяка календарна година Управителният съвет изготвя годишно – отчетен доклад за общественополезната дейност, който се преставя в Централния регистър при Министерство на правосъдието заедно с годишния финансов отчет.

Чл. 18. Свикване на общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се публикува в регионален ежедневник. Известие се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.

Чл. 20. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 21. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите с право на глас.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 22. (1) Управителният съвет се състои от по един представител на редовните членове на асоциацията, но не по-малко от три лица. Членовете на управителния съвет се избират за срок от една година.

(2) Управителният съвет избира от своя състав председател, чийто мандат е равен на мандата на УС.

Чл. 23. Правомощия на Управителния съвет:

(1) Представлява асоциацията, организира и следи изпълнението на решенията на Общото събрание на асоциацията и се отчита пред него.

(2) Определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.

(3) Изготвя и приема правилници за дейността, планове и програми за постигане на целите на асоциацията;

(4) Изготвя Бюджета;

(5) Изготвя Правилник, в който определя начини и срокове за събиране на членския внос; приема други вътрешни актове, свързани с дейността в рамките на своята компетентност.

(6) Разглежда молбите за приемане и напускане на членовете и ги предлага за обсъждане на ОС.

(7) Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на асоциацията;

(8) Определя адреса на асоциацията;

(9) Образува целеви парични фондове;

(10) Учредява награди и символи на Асоциацията и удостоява с тях.

(11) Сключва договори и поема ангажименти в рамките на решенията на ОС.

(12) Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни органи и организации и с частни лица.

(13) Общото събрание може да предостави и други правомощия на УС.

(14) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

(15) Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 24. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има дву-странна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите, а решенията по Чл. 25, т. 2 и Чл. 31, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 25. (1) Председателят се избира от УС с мандат, равен на мандата на УС.

(2) Правомощия на Председателя:

 1. Представлява Асоциацията пред държавни, административни, съдебни, областни, общински и местни органи на управление, юридически и физически лица в страната и чужбина.
 2. Организира и ръководи УС и прякото изпълнение на целите и задачите.
 3. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната компетентността на ОС и УС.
 4. Свиква и ръководи заседанията на УС.
 5. Сключва договорите с работещите в АСКС.
 6. При нужда може да упълномощава други лица – членове на УС за извършване на определени дейности.

 

Глава шеста

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Асоциацията се прекратява:

(1) с решение на Върховния си орган

(2) с решение на Съда по регистрацията й, когато:

 1. не е учредена по законния ред;
 2. извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред и добрите нрави;
 3. е обявена в несъстоятелност

Чл. 27 (1) Решението на Съда по Чл.25 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

(2) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици

(3) В случаите по Чл.25 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

Глава седма

КНИГИ

Чл. 28. Асоциацията води книги за протоколите от заседанията на УС и ОС.

Чл. 29. УС изготвя доклад, веднъж годишно, който се приема от ОС и който трябва да съдържа данни относно:

(1) Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Асоциацията и постигнатите резултати

(2) Размера на безвъзмездно получените средства или имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства

(3) Данни за финансовия резултат

Глава осма

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. Ликвидацията на Асоциацията се осъществява при условията на закона след решение на ОС като останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се предоставя съобразно закона на друго юридическо лице с подобна или близка дейност или на общината.

Глава девета
КОНТРОЛ

Чл. 31. Асоциацията е длъжна всяка година до 31. май да представя информация за дейността си пред Централния регистър.

Чл. 32. Министърът на правосъдието осъществява текущ контрол чрез правото си да изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.