УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, на 04.03.2008 г. в гр. София ОТ 19.00 часа се състоя Учредително събрание (наричано по долу събрание). На събранието присъстваха следните учредители, а именно:

1. Сдружение Студентски пещерен клуб „Академик” – София, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 5158 / 1998 година, със седалище 1309 София, Зона Б-18, бл.4, ап.54, представлявано на настоящото събрание от Татяна Пимонова Виналиева,

2. Спортен клуб „Балкан Адвенчър”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски окръжен съд по ф.д. 935 / 2007 година, със седалище с. Владо Тричково, община Своге, спирка „Ромча”, местност „Пороя”, ул. Ловеч – вила „Иглика”, представлявано на настоящото събрание от Светлана Симеонова Тихова,

3. Пещерен клуб „Искър”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 13198 / 2000 година, със седалище 1407 София, ул. Кричим № 26, бл.35, вх.Б, ет.1,ап.25, представлявано на настоящото събрание от председателя на Управителния съвет Иво Живков Тачев,

4.      Клуб Спелео „Плюс”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д.3344 / 2007 година, със седалище 1172 София, ж.к. Дианабад, бл.10, вх.В, ап.48, представлявано на настоящото събрание от Мартин Петров Трантеев,

5.  Туристическо дружество „Витоша” – София,  вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д 4426 / 2002 година, със седалище 1618 София, ул. Дойран №18, представлявано на настоящото събрание от Николай Ивайлов Орлов,

6.  Пещерен клуб и спелео училище – София, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 8300 / 2000 година, със седалище 1309 София,  жк.  Света Троица бл.330, вх.Б, ет.4, ап.37, представлявано на настоящото събрание от Яна Асенова Йовева,

7. Пещерен клуб „Черни Връх”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 2139/ 1999 година, със седалище 1463 София, ул. Бузлуджа №70,  представлявано на настоящото събрание от Николай Иванов Каменов,

8.  Пещерен клуб „Под Ръбъ”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски окръжен съд по ф.д. 646 / 2007 година, със седалище с. Церово, ул. Васил Левски №1, представлявано на настоящото събрание от Цветан Мариянов Костурков

 

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1.    Вземане на решение за учредяване сдружение е с наименование „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)”. АСКС е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел и ще осъществява общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава, в съответствие с българското и международното законодателство, в сътрудничество с български и чуждестранни държавни  и частни организации с подобни цели. АСКС няма да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза и по – надолу в настоящия Учредителен протокол ще бъде наричана Сдружението.

2.  Приемане на УСТАВ на „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)”.

3.  Избор на Управителен съвет и председател на Управителния съвет, който да представлява „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)”.

4.    Определяне на членски внос.

5.  Упълномощаване на избрания председател на Управителния съвет на „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)” да подаде всички необходими документи и да регистрира „Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)” в Софийски градски съд.

На събранието присъстваха редовно поканени учредители на сдружението, съгласно списък на учредителите, неразделна част от настоящия протокол.След станалите разисквания Учредителното събрание

РЕШИ:

1. Учредява сдружение с нестопанска цел – с наименование сдружение е с наименование “Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС)”, което може да бъде изписвано и на английски език както следва „Association of Speleoclubs in Sofia” (ASCS). АСКС е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел и ще осъществява общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава, в съответствие с българското и международното законодателство, в сътрудничество с български и чуждестранни държавни  и частни организации с подобни цели. АСКС няма да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Седалище: гр. София, бул. Черни връх №4.

2. Приема УСТАВА на Сдружението.

3. Избира за членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ както следва:

Светлана Симеонова Тихова –

Георги Петров Стайчев –

Николай Иванов Каменов –

Мартин Петров Трантеев –

Николай Ивайлов Орлов –

Яна Асенова Йовева –

Цветан Мариянов Костурков –

Татяна Пимонова Виналиева –

И ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Пимонова Виналиева,

Възлага на Управителния съвет в едномесечен срок от днес да изготви Правилник за работа на Сдружението, който да бъде утвърден на следващото Общо събрание. Дотогава настоящето събрание дава мандат на Председателя на Управителния съвет да работи по изготвения от УС Правилник.

4.      Определя членски внос в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева годишно, който да се внася доброволно от членовете на Сдружението.

5.  Възлага и упълномощава Председателя на Управителния съвет Татяна Пимонова Виналиева,  л.к. № , издадена на ., живуща в гр. Варна, ж.к. Младост, бл.152, , да подготви и внесе документите в Софийски градски съд и Министерство на правосъдието за регистрация на Сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред учредителното събрание бе закрито.

Учредители:

1.   Пещерен клуб „Искър“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 13198 / 2000 година, със седалище 1407 София, ул. Кричим № 26, бл.35, вх.Б, ет.1,ап.25, представлявано на настоящото събрание от председателя на Управителния съвет Иво Живков Тачев,

2.      Клуб Спелео „Плюс“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д.3344 / 2007 година, със седалище 1172 София, ж.к. Дианабад, бл.10, вх.В, ап.48, представлявано на настоящото събрание от Мартин Петров Трантеев,

3.  Туристическо дружество „Витоша“ – София,  вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д 4426 / 2002 година, със седалище 1618 София, ул. Дойран №18, представлявано на настоящото събрание от Николай Ивайлов Орлов,

4.   Пещерен клуб „София“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 8300 / 2000 година, със седалище 1309 София,  жк. Света Троица бл.330, вх.Б, ет.4, ап.37, представлявано на настоящото събрание от Яна Асенова Йовева,

5.  Пещерен клуб „Черни Връх“ вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 2119/ 1999 година, със седалище 1463 София, ул. Бузлуджа №70,  представлявано на настоящото събрание от Николай Йорданов Каменов,

6. Сдружение Студентски пещерен клуб „Академик“ – София, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. 5158 / 1998 година, със седалище 1309 София, Зона Б-18, бл.4, ап.54, представлявано на настоящото събрание от Татяна Пимонова Виналиева,

7. Спортен клуб „Балкан Адвенчър“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски окръжен съд по ф.д. 935 / 2007 година, със седалище с. Владо Тричково, община Своге, спирка „Ромча“, местност „Пороя“, ул. Ловеч – вила „Иглика“, представлявано на настоящото събрание от Светлана Симеонова Тихова,

8.      Пещерен клуб „Под Ръбъ“ вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски окр съд по ф.д. 646 / 2007, със седалище с.Церово, община Своге, ул. Васил Левски №1 представлявано на настоящото събрание от Цветан Мариянов Костурков,