Протокол от Общото събрание на

СНЦ „Асоциация на спелеоклубовете в София“,

проведено на 24 март 2009 г., 19:30 часа, НМ „Земята и хората“

 

Днес, на 24.03.2009 г. в гр. София от 19:30 часа се състоя редовно Общо събрание на „Асоциация на спелеоклубовете в София“. Общото събрание беше открито от Председателя на УС на АСКС –  Татяна Виналиева. За протоколчик беше избрана Весела Георгиева.

Text Box: 1.	Отчитане легитимността на Общото събрание

Присъстват представители на следните клубове, членове на сдружението:

1.       Татяна Пимонова Виналиева – СПК „Академик“ – София, упълномощена да представлява клуба в Общото събрание на АСКС с решение на ОС на СПК „Академик“ от 18.03.2009 г.

2.       Георги Иванов Михайлов – СК „Балкан Адвенчър“, упълномощен да представлява клуба в Общото събрание на АСКС с решение на ОС на СК „Балкан Адвенчър“ от 24.03.2009 г.

3.       Иво Живков Тачев – ПК „Искър“, упълномощен да представлява клуба на ОС с решение на УС на ПК „Искър“  от 11.02.2009 г.

4.       Николай Йорданов Каменов  – ПК „Черни връх“, упълномощен да представлява клуба на ОС с решение на УС на ПК „Черни връх“ от 29.01.2009 г.

5.       Мартин Петров Трантеев – Клуб „Спелео Плюс“ – Председател на клуба

6.       Николай Ивайлов Орлов – ТД „Витоша“

7.       Яна Асенова Йовева – ПКСУ „София“

8.       Цветан Мариянов Костурков – ПК „Под ръбъ“- Председател на клуба – закъснение с 1/2 час.

 

Като участници в ОС, от страна на клубовете – членове на АСКС и други пещерни клубове, присъстват: Ясен Божинов – ПК „Прилеп 1962″, Боян Шанов и Петър Делчев – СПК „Академик“, Светла Тихова и Весела Георгиева – СК „Балкан Адвенчър“, Огнян Стоянов – ПКСУ „София“, Георги Стайчев – ПК „Искър“.

На всички представители на клубовете, членове на АСКС, както и на наблюдателите, са предоставени екземпляри от дневен ред, отчет на дейността на УС на СНЦ АСКС, финансов отчет на СНЦ АСКС, подробна разпечатка с приходи и разходи на сдружението.

Заключението е, че има кворум и ОС има право да взема легитимни решения.

 

Text Box: 2.	Изчитане и обсъждане на дневния ред на Общото събраниеИзчитане на дневния ред:

I.         Приемане на отчет на дейността и финансов отчет на сдружението.

II.    Други.

II.1 Прекратяване на членството на клуб „Спелео Плюс“ поради неплащане на учредителна вноска и членски внос, в съответствие с Чл. 14. (1) т.4 „При отпадане поради неплащане на членския внос до определената от Управителния съвет дата или други причини.“

II.2 Определяне състава на Управителния съвет

II.3 Избор на Председател на УС

Обсъждане на дневния ред:

 

Ø        Мартин Трантеев, Клуб „Спелео Плюс“: Предлага на ОС т. II.1 от дневния ред да отпадне изцяло, поради предстоящо ОС на клуб „Спелео Плюс“ на 7.04.2009 г., на което е възможно клубът да вземе решение да покрие задълженията си към СНЦ АСКС и да продължи своето членство в сдружението.

След кратко обсъждане предложението е подложено на гласуване:

За оставането на т.II.1 в дневния ред на ОС: 3 гласа

За отпадането на т.II.1 от дневния ред на ОС: 2 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването точката остава в дневния ред.

 

Ø        Татяна Виналиева, СПК «Академик»: Предлага отново дневния ред на ОС за гласуване:

За: 5 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 2 гласа

В резултат на гласуването дневният ред е приет.

 

Text Box: 3.	Процедиране по дневния ред на Общото събрание3.1 Обсъждане на отчета на дейността на УС на СНЦ АСКС за периода март 2008 – март 2009 година.

На обсъждането вече присъства и Цветан Костурков, представител на ПК „Под Ръбъ“.

Ø        Мартин Трантеев, Клуб „Спелео Плюс“: Предлага т.2.5 от отчета на дейността да отпадне, поради липса на изрично упълномощаване на председателя на АСКС да представлява сдружението на споменатото в отчета събитие.

След обсъждане, предложението за отпадане на точката е подложено на гласуване:

За оставането на т.2.5 от отчета на дейността: 3 гласа

За отпадането на т.2.5 от отчета на дейността: 1 гласа

Въздържали се: 4 гласа

В резултат на гласуването точката остава в отчета на дейността.

 

Ø        Боян Шанов, СПК „Академик“: Предлага в отчета на дейността да бъде изрично описана обществената значимост и полезност на всяка една от включените прояви.

Татяна Виналиева, СПК «Академик»: Предлага, за да може ОС да вземе решение по отчета на дейността, същият да бъде разгледан и одобрен по принцип на събранието, като председателят бъде задължен в рамките на 3 дни да формулира и включи информация за обществената значимост и полезност на всяка една от проявите.

След обсъждане на предложенията на Боян Шанов и Татяна Виналиева е гласувано:

За продължаване на обсъждането и принципно приемане на отчет на дейността: 7 гласа

За прекратяване на обсъждането на отчета на дейността: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването ОС продължава с обсъждането на отчета на дейността.

 

Ø        Иво Тачев, ПК  „Искър“: Предлага т.2.4 от отчета на дейността да отпадне поради незначителност на проявата.

Николай Каменов, ПК «Черни връх»: Предлага т.2.4 от отчета на дейността да остане, но да бъде преформулиран текстът: „…беше организиран сбор на софийските спелеоклубове. Срещата се проведе…“ и да бъде променен на: „…беше проведена среща на софийските спелеоклубове. Срещата се осъществи…“

След кратко обсъждане, предложението на Иво Тачев, за отпадане на точката от отчета на дейността, е подложено на гласуване:

За отпадането на т.2.4 от отчета на дейността: 1 глас

За оставането на т.2.4 от отчета на дейността: 6 гласа

Въздържали се: 1 глас

След кратко обсъждане, предложението на Николай Каменов за промяна на текста на т.2.4 от отчета на дейността е подложено на гласуване:

За промяна на т.2.4 от отчета на дейността: 6 гласа

За оставане на първоначалния текст на т.2.4 от отчета на дейността: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването т.2.4 от отчета на дейността остава с променен текст както следва:

„В периода 22 – 23 март 2008 г. в района на с. Миланово беше проведена среща на софийските спелеоклубове. Срещата се осъществи успоредно с Българо-украинската експедиция „Миланово – 2008″, организирана от клуб Спелео „Плюс“.“

 

Ø        Мартин Трантеев, Клуб „Спелео Плюс“: Предлага т.2.5 от отчета на дейността да бъде променена както следва:

Текстът „Представители на АСКС …“ да бъде променен на: „Членове на АСКС …“.

След кратко обсъждане, предложението на Мартин Трантеев, за промяна на текста на т.2.5 от отчета на дейността, е подложено на гласуване:

За промяна на т.2.5 от отчета на дейността: 3 гласа

За оставане на първоначалния текст на т.2.5 от отчета на дейността: 1 глас

Въздържали се: 4 гласa

В резултат на гласуването т.2.5 от отчета на дейността остава с променен текст както следва:

„Членове на АСКС взеха участие в честването на 45 г. на спелео клуб „Циклоп“ гр. Лвов, Украйна. Честването се проведе на 3 май 2008 г., в района на с. Короливка, Украйна, в непосредствена близост до пещерата „Оптимистическая“.“

 

Ø        Георги Стайчев, Клуб „Искър“: Предлага т.2.6 от отчета на дейността да бъде променена както следва:

Текстът „… направихме опит да организираме първата експедиция …“ да бъде променен на: „… беше проведена първата експедиция …“

След обсъждане, предложението на Георги Стайчев, за промяна на текста на т.2.6 от отчета на дейността, е подложено на гласуване:

За промяна на т.2.6 от отчета на дейността: 7 гласа

За оставане на първоначалния текст на т.2.5 от отчета на дейността: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването т.2.6 от отчета на дейността остава с променен текст както следва:

„По инициатива на Иво Тачев, представител на ПК „Искър“, беше проведена първата експедиция на сдружението – „Зимевица 2008″ в периода 12-и до 20-и юли 2008 г.“

 

Ø        Николай Орлов, ТД «Витоша»: Предлага в отчета на дейността да бъдат включени и клубни прояви на клубовете-членове на АСКС.

След обсъждане, предложението на Николай Орлов е подложено на гласуване:

За включване на клубни прояви на членове на АСКС в отчета на дейността: 0 гласа

Против: 7 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването предложението е отхвърлено.

 

Ø        Огнян Стоянов, ПКСУ «София»: Иска разясняване съдържанието на проекта, включен в т. 3.3 „РИССК – Регионална информационна система по спелеология и карстология.“

След направеното от Татяна Виналиева разяснение, обсъждането на отчета продължава.

 

Ø         Мартин Трантеев, Клуб „Спелео Плюс“: Предлага в т.2 «Други» от дневния ред на ОС да бъде включена подточка «Календарен план на АСКС»

След обсъждане, предложението е подложено на гласуване:

За включване на клубни подточка «Календарен план на АСКС» в дневния ред на ОС: 8 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

В резултат на гласуването предложението е прието.

 

Ø        Цветан Костурков, ПК Под Ръбъ: Иска разясняване съдържанието на т. 4.4 от отчета.

След направеното от Татяна Виналиева, разяснение обсъждането на отчета продължава.

 

Ø        Татяна Виналиева, СПК «Академик»: Предлага на ОС да гласува приемането на отчета за дейността на УС на АСКС в ревизирания от ОС вариант.

За: 8 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

В резултат на гласуването отчетът за дейността на УС на АСКС е приет.

 

3.1 Приемане на финансовия отчет на СНЦ АСКС за периода март 2008 – март 2009 година.

След представяне на финансовия отчет на СНЦ АСКС за отчетния период Общото събрание пристъпи към неговото гласуване:

За приемане на финансовия отчет: 8 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

В резултат на гласуването финансовият отчет на СНЦ АСКС за периода март 2008 – март 2009 година е приет.

 

Председателят на СНЦ АСКС се задължава да подаде Годишния отчет за дейността на УС на СНЦ АСКС и годишния финансов отчет в Министерство на правосъдието в законово установения срок.

 

3.3 Обсъждане на предложението за прекратяване на членството на клуб „Спелео Плюс“ поради неплащане на учредителна вноска и членски внос, в съответствие с Чл. 14. (1) т.4 „При отпадане поради неплащане на членския внос до определената от Управителния съвет дата или други причини.“

След обсъждане, предложението е подложено на гласуване:

За прекратяване на членството на клуб „Спелео Плюс“: 5 гласа

Против: 1 глас

Въздържали се: 2 гласа

В резултат на гласуването членството на клуб „Спелео Плюс“ е прекратено.

Мартин Трантеев, представител на клуб „Спелео Плюс“, напусна Общото събрание.

 

3.4 Определяне на новия състав на Управителния съвет.

Вследствие на депозираните решения за замяна на представителите на СК «Балкан Адвенчър» и ПКСУ София, както и прекратяване на членството на клуб „Спелео Плюс“ в АСКС, Обшото събрание определя следния състав на Управителния съвет на сдружението за следващия мандат:

1.            Татяна Пимонова Виналиева – СПК „Академик“ – София, упълномощена да представлява клуба в УС с решение на Общото събрание на СПК „Академик“ от 18.03.2009 г.

2.            Георги Иванов Михайлов – СК „Балкан Адвенчър“, упълномощен да представлява клуба в УС с решение на Общото събрание на СК „Балкан Адвенчър“ от 24.03.2009 г.

3.            Георги Петров Стайчев – ПК „Искър“, упълномощен да представлява клуба в УС с решение на УС на ПК „Искър“  от 11.02.2009 г.

4.            Николай Йорданов Каменов – ПК „Черни връх“, упълномощен да представлява клуба в УС с решение на УС на ПК „Черни връх“ от 29.01.2009 г.

5. Николай Ивайлов Орлов – ТД „Витоша“

6.            Огнян Цветанов Стоянов – ПКСУ „София“, упълномощен да представлява клуба в УС с решение на ОС на ПКСУ „София“ от 22.01.2009 г.

7.            Цветан Мариянов Костурков – ПК „Под ръбъ“

 

3.5 Избор на Председател на УС

В съответствие с Устава на сдружението мандатът на Председателя е равен на мандата на УС. Изборът на Председател на УС трябва да се провежда на всяко Общо събрание на СНЦ АСКС.

Ø        Татяна Виналиева, СПК «Академик»: припомня на ОС, че при учредяване на СНЦ АСКС е била обсъждана идеята председателят на сдружението да се избира на ротационен принцип. Отправя питане към ОС за предложения за друг председател.

Ø        Георги Стайчев,Клуб „Искър“: Предлага досегашният председател на УС на АСКС – Татяна Виналиева – да бъде преизбрана за още един мандат.

След обсъждане, предложението е подложено на гласуване:

За преизбиране на досегашния председател на СНЦ АСКС: 6 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

В резултат на гласуването за Председател на СНЦ АСКС е преизбрана Татяна Пимонова Виналиева.

 

3.6 Календарен план на АСКС за 2009 – 2010 година.

Следва обсъждане на необходимостта да бъде изрично формулиран и определен по дати и събития Календарен план на сдружението за 2009-2010 г.

Ø        Татяна Виналиева, СПК «Академик»: предлага, поради прекомерното удължаване времето на провеждане на ОС, и тъй като съставянето на Календарен план е в правомощията на УС, обсъжданията да спрат и тази точка да се разгледа на заседание на УС.

Предложението е подложено на гласуване:

За прекратяване на обсъжданията по Календарния план: 7 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

В резултат на гласуването обсъждането на Календарния план отпада от дневния ред.

 

Поради изчерпване на дневния ред, в 21:15 часа Общото събрание е закрито от Председателя.

 

24.03.2009 г., гр. София

 

Протоколчик:

 

Весела Георгиева

 

Представители в ОС:

1.       Татяна Пимонова Виналиева – СПК „Академик“ – София

2.       Георги Иванов Михайлов – СК „Балкан Адвенчър“

3.       Иво Живков Тачев – ПК „Искър“

4.       Николай Йорданов Каменов  – ПК „Черни връх“

5.       Николай Ивайлов Орлов – ТД „Витоша“

6.       Яна Асенова Йовева – ПКСУ „София“

7.       Цветан Мариянов Костурков – ПК „Под ръбъ“