Протокол

От Общо събрание на Асоциация на спелео клубовете в София (АСКС)

Проведено на 14.03.2011 г. от 19:00 часа на адрес София, ул. Сердика № 18

Заседанието води Председателят на Сдружение Асоциация на спелео клубовете в София (АСКС) – Татяна Виналиева.

В 19:00 имаше нужния кворум за стартиране на заседанието, но се взе решение да се изчака още малко време. Председателят обявява Общото събрание за открито в 19:15

За протоколчик е избрана Александра Василева (СПК Академик – София) .

Присъстват:

 1. Мартин Валериев Янев – ПК “Под ръба” – официален представител за настоящото ОС

 2. Енчо Йорданов Енчев – ПКСУ “София” – официален представител

 3. Александра Вилиянова Василева – СПК “Академик”

 4. Владимир Георгиев Георгиев – ПКСУ “София”

 5. Антония Стоянова Влайкова – ПКСУ “София”

 6. Антон Елисей Генков – ПК “Черни връх”

 7. Иво Живков Тачев – ПК “Искър” – официален представител

 8. Владимир Илич Душков – ПК “Черни връх”

 9. Николай Каменов – ПК “Черни връх” – официален представител

 10. Цветан Томов Остромски – ПК “Искър”

 11. Александър Константинов Янев – СПК Академик – официален представител

 12. Татяна Пимонова Виналиева – СПК Академик – председател на АСКС

 13. Весела Димитрова Георгиева – “Балкан Адвенчър”

 14. Георги Иванов Михайлов – “Балкан Адвенчър” – официален представител

От седемте клуба членове на АСКС присъстват представители на 6 (шест) клуба.

Отсъства представител на ТД “Витоша”.

Председателят изчита Дневния ред на ОС:

 1. Годишен отчет на УС

 2. Промени в устава

 3. Избор на УС

 4. Други

 1. Годишен отчет на УС

Председателят започва дискусия по финансовия отчет на Сдружението, за който предварително са раздадени писмени материали на присъстващите.

Председателят уточнява финансовото движение в касата на Сдружението за 2010 г., дава отчет за внесените и дължими вноски на членовете.

 • Като важен акцент е посочен факта, че до момента Туристическо дружество „Витоша” дължи вноски за 2009 и 2010 година. Представител на ТД „Витоша” отсъства от ОС, но в следствие на предварително волеизявление от страна на представителя на ТД „Витоша” в УС на АСКС, и по силата на Чл. 14. (1) т.4 от Устава на Сдружението, членството на ТД „Витоша” в сдружение Асоциация на спелеоклубовете в София следва да бъде прекратено.

Председателят подлага на гласуване утвърждаване на решението за прекратяване на членството на ТД „Витоша” в Сдружението.

 • За: 6; Против: 0; Въздържали се:0; С решение на ОС членството на ТД „Витоша” в сдружение Асоциация на спелеоклубовете в София се счита за прекратено

 • След кратко обсъждане на липсата на финансиране и затрудненията в тази насока, Председателят предлага финансовият отчет за 2010 да бъде приет в текущия си вид, и след това да се реши какво и как ще се финансира в бъдеще.

Татяна Виналиева подлага на гласуване утвърждаване на Финансовия отчет на АСКС за 2010 г. и снемане на отговорността от УС:

 • За: 6; Против: 0; Въздържали се:0; Финансовият отчет на УС на сдружение АСКС за 2010 г. е утвърден.

 • Преминава се към отчета на дейността за 2010г.

Няма желание за дискусия по темата и председателя подлага на гласуване утвърждаване на отчета за дейността на АСКС за 2010г и снемане на отговорността от УС:

 • За: 5; Против: 0; Въздържали се:1; Отчетът на УС за дейността на АСКС за 2010 г. е утвърден.

 • Преминава се към т.2 от дневния ред.

 1. Промени в устава

По т.2 – Промени в устава са дадени следните предложения:

ІІ.1. Промяна на мандатността на председателя и УС

ІІ.2. Промяна на начина на обявяване на ОС

ІІ.3. Промяна на размера на членския внос

По т. ІІ.1.

А. Василева изказва безпокойство относно противоречие между сегашните текстове на Устава и идеята за по-голяма мандатност на УС, поради това че УС трябва да е съставено от официалните представители на клубовете, а те могат да бъдат сменяни от отделните клубове с по-голяма честота. След проведена дискусия става ясно, че не е посочени изрично такова изискване към състава на УС и няма противоречие.

Т. Виналиева дава предложение за това мандата да бъде три или пет години.

А. Янев – всичките ни организации за прекалено “текучествени”.

Т. Виналиева – както се изясни няма изрично изискване УС да е съставено от официалните представители.

 • Т. Виналиева подлага на гласуване предложението мандата на УС и респективно на неговия Председател да бъде 3 години.

 • За: 6; Против: 0; Въздържали се:0; Предложението за промяна на Устава на Сдружението в частта, касаеща мандатността на УС и на неговия председател, е прието единодушно.

 • По силата на това решение

„Чл. 22. (1) Управителният съвет се състои от по един представител на редовните членове на асоциацията, но не по-малко от три лица. Членовете на управителния съвет се избират за срок от една година.”

се променя както следва:

„Чл. 22. (1) Управителният съвет се състои от по един представител на редовните членове на асоциацията, но не по-малко от три лица. Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години.”

По т. ІІ.2.

Т. Виналиева – минималните годишни разходи на Сдружението са

– 50лв – за счетоводно приключване на годината

– 24лв – обява за годишно Общо събрание

Тъй като е обвързано с минималния годишен разход се преминава първо към обсъждане на обявяването на Общо събрание.

По т. ІІ.3.

 • Предложението е да отпадне изискването за обявяване на Общо събрание в регионален ежедневник. Начинът на обявяване да бъде чрез писмена покана към членовете срещу подпис.

След кратко обсъждане на сложността на събиране на подписи от членовете, предложението е подложено на гласуване:

 • За: 6; Против: 0; Въздържали се:0; Предложението за промяна на Устава на Сдружението в частта, касаеща реда на свикване на Общо събрание е

 • По силата на това решение

„Чл. 18. Свикване на общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се публикува в регионален ежедневник. Известие се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.”

се променя както следва:

„Чл. 18. Свикване на общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се прави достояние на членовете чрез предоставяне на упълномощен представител, срещу подпис, удостоверяващ нейното получаване. Известие се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.”

Отново се преминава към обсъждане на членския внос на Сдружението.

По т. ІІ.2.

Т. Виналиева дава предложение членският внос да бъде 10 лв на година.

Има ответно предложение членския внос да бъде 15 или 20 лв на година, тъй като при 10 лв се събира точно абсолютния минимум на разходите и не остава никакъв резерв.

Иво Тачев предлага да няма членски внос, който да е фиксиран за годината, а финансовите ангажименти на Сдружението да се събират чрез доброволни дарения.

 • Подлага се на гласуване предложението членския внос да бъде 10 лв на година.

 • За: 3; Против: 2; Въздържали се:1; Предложението не се приема.

 • Подлага се на гласуване предложението да няма членски внос, който да е фиксиран за годината, а финансовите ангажименти на Сдружението да се събират чрез доброволни дарения.

 • За: 5; Против: 1; Въздържали се:0; Предложението, членският внос за членовете на сдружение АСКС да бъде 0,00 (нула) лева, се приема.

Преминава се към следващата точка от дневния ред.

 1. Избор на УС

Упълномощените представители на клубовете, членуващи сдружение Асоциация на спелеоклубовете в София, които са определени от своите сдружения да ги представляват като членове на Управителния съвет на Сдружението, са следните:

за ПК “Под Ръба” – Цветан Мариянов Костурков

за ПК “Черни връх” – Владимир Илич Душков

за СПК “Академик” – Александър Константинов Янев

за “Балкан Адвенчър” – Георги Иванов Михайлов

за ПКСУ “София” – Енчо Йорданов Енчев

за ПК “Искър” – Цветан Томов Остромски

За всички членове на УС са представени официални писма, удостоверяващи техните пълномощия.

След проверка на документите се стига да определяне на състав на Управителния съвет на сдружение Асоциация на спелеоклубовете в София както следва:

 1. Цветан Мариянов Костурков

 2. Владимир Илич Душков

 3. Александър Константинов Янев

 4. Георги Иванов Михайлов

 5. Енчо Йорданов Енчев

 6. Цветан Томов Остромски

Преминава се към избор на нов председател на УС на Сдружението. Дават се следните предложения:

 • Цветан Костурков (ПК “Под Ръба”) – дава си отвод по мобилна връзка

 • Владимир Душков (ПК „Черни връх”)

Татяна Виналиева предлага да се разяснят задълженията на Председателя.

В задълженията на Председателя влизат:

– да управлява оперативните финанси на Сдружението

– да свиква заседанията на УС

– да изготвя финансов отчет и отчет за дейността

– да следи за правилния ред на свикване на ОС и др.

 • Подлага се на гласуване предложението Владимир Душков – представител на ПК Черни връх – да бъде председател на АСКС.

 • За: 4; Против: 1; Въздържали се:1; Предложението е прието. По силата на това решение новият председател на сдружение АСКС за период от три години, считано от датата на провеждане на ОС, е Владимир Илич Душков.

С това точка ІІІ е изчерпана.

Няма подадени предложения за точка ІV. „Други” и с това дневния ред е изчерпан.

Татяна Виналиева обявява Общото събрание за закрито поради изчерпване на дневния ред.

Приложения:

 • Финансов отчет на УС на АСКС за 2010 г.

 • Отчет за дейността на УС на АСКС за 2010 г.

Дата: 14.03.2011

Протоколчик: Председател:

Александра Василева /подпис/ Татяна Виналиева /подпис и печат/