Членуващи клубове

Членуващи клубове

Представител в УС на АСКС


Александър Янев

aleyan [ at ] gmail.com


Цветан Остромски

ceco [ at ] parallel.bas.bg


Цветан Костурков

sidharta [ at ] mail.bg


Енчо Енчев

encho.en4ev [ at ] gmail.com


Диана Неева

didito_lp [ at ] abv.bg


ПК „Ъндърграунд“, София

underground.speleo.club [ at ] abv.bg

Георги Стайчев, Председател на АСКС

gstaychev [ at ] yahoo.com

eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.