Управителен съвет

Георги Стайчев, Председател на АСКС
ПК „Ъндърграунд“, София
gstaychev [ at ] yahoo.com
Александър Янев
СПК „Академик“, София
aleyan [ at ] gmail.com

Диана Неева
ПК „Черни Връх“, София
spblackpeak [ at ] abv.bg
Енчо Енчев
ПКСУ „София“
encho.en4ev [ at ] gmail.com

Цветан Костурков
ПК „Под Ръбъ“, Церово
sidharta [ at ] mail.bg
Цветан Остромски
ПК „Искър“, София
ceco [ at ] parallel.bas.bg
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.