За нас

Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС) обединява усилията на пещерняци от софийските клубове да развиват дейности по проучване и опазване на карстови райони, обучение на младежи, обмяна на опит и популяризиране на спелеологията сред по-широката общественост.

Асоциацията е създадена през 2008 година на учредително събрание, състояло се в гр. София.

В АСКС към момента членуват шест пещерни клуба.

Организацията се ръководи от управителен съвет с участието на по един представител от клуб. Председател на Асоциация на спелеоклубовете в София е Георги Стайчев от пещерен клуб „Ъндърграунд“.

Списък с контактите на всички представители и членове на УС на АСКС и членуващи клубове

Асоциацията има многочислени и разнообразни сподвижници, членове на съответните спелеоклубове, сред които има специалисти в областите: биоспелеология, геология, картиране и научно приложни методи, информационни технологии, техники на проникване в пещери и пропасти, пещерно спасяване, обучение и работата с деца и младежи.

Устав на Асоциация на спелеоклубовете в София

eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.