„Асоциация на спелеоклубовете в София“ кани всички желаещи да участват пещерни клубове от страната да се включат в регионалния технически преглед, който ще се проведе на 24 до 27 май 2012 г. в района на с. Карлуково.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в регионалния технически преглед, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София, който ще се проведат от 24 до 27 май 2012 г. в района на с. Карлуково.

1. Цел на провеждане на техническия преглед:

– Да се проверят практическите и теоретически познания на пещерняците в действителна среда;

– Да се проверят възможностите им за провеждане на начални спасителни действия в пещери и пропасти;

– Да се провери техническата и общо физическата подготовка на участниците;

– Да се провери нивото на подготовка при екстремални условия;

– Да се провери нивото за работа с топографски карти;

– Да създаде условия за формални и неформални контакти, опознаване и обмяна на опит между участниците;

– Да създаде възможност за осъществяване на прониквания в пещерите и пропастите с цел тяхното опознаване и повишаване на подготовката на пещерняците;

– Пещерните клубове ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точковата система съгласно правилник.

2. Време и място на провеждане на техническият преглед

Регионалният технически преглед по пещерно дело ще се проведе от 24 до 27 май 2012 г. в района на с. Карлуково. Участниците в техническия преглед трябва да пристигнат до 18.00 часа на 24 май 2012 г. в района на с. Карлуково.

3. Право на участие в техническия преглед

В техническия преглед могат да участват всички пещерни клубове с неограничен брой отбори от по трима души. Клубовете трябва да са заявили своето участие и броя на отборите си най-късно до 19 май 2012 г.

Отборите са разделени по пещерен стаж в две категории:

I. Стаж до 3 години;

II. Стаж над 3 години;

При получени заявки от по-малко от 5 отбора техническите прегледи няма да се проведат по предвидения от настоящата наредба начин.

За участниците в техническия преглед се изискват следните документи:

1) Документ за пред състезателен медицински преглед.

2) Документ за застраховане на всеки участник за най-малко 300 лв.

3) Ненавършилите 18 годишна възраст участници трябва да представят разрешение за практикуване спортни дейности от родителите или настойниците.

Нередовните участници и представителни групи не се допускат за участие в прегледа.

Представителните групи, участващи в техническите прегледи, се състоят от 3-ма участника. Представителна група с по-малко от три човека не се допуска до участие.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

З А Я В К А

за участие в Годишен технически преглед „Карлуково 2012″

24 до 27 май 2012 г.

 

Пещерен клуб _______________________________________, гр. ___________,

представляван от _______________________, на длъжност _______________,

тел.: _______________, e-mail: _____________

Желаем да се включим в техническия преглед със следното участие:

Брой отбори със стаж до 3 год. включително: __________________

Брой отбори със стаж над 3 год. включително: _________________

Пещерният клуб желае да подпомогне проявата със следното:

Инвентар: ____________________________________________________________

Награден фонд: _______________________________________________________

Оценители (инструктори, пещерни спасители): _______________________________

Друго: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Запознати сме и сме съгласни с правилата за провеждане на Годишен технически преглед „Карлуково 2012″.

Дата:

*** *** *** *** *** *** *** ***

Моля, изпратете заявката на info@speleo-sofia.org