„Асоциация на спелеоклубовете в София“ кани всички желаещи да участват пещерни клубове от страната да се включат в регионалния технически преглед, който ще се проведе на 23 до 25 април 2010 г. в района на с. Церово, Софийска област.

АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЛЕОКЛУБОВЕТЕ В СОФИЯ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПЕЩЕРНО ДЕЛО „ЦЕРОВО 2010

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в регионалния технически преглед, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София, който ще се проведат от 23 до 25 април 2010 г. в района на с. Церово, Софийска област.

Регионалният технически преглед се провежда съгласно утвърдения календарен план за проявите на Българската федерация по спелеология през 2009 г.

1. Цел на провеждане на техническия преглед:

– Да се проверят практическите и теоретически познания на пещерняците в действителна среда;

– Да се проверят възможностите им за провеждане на начални спасителни действия в пещери и пропасти;

– Да се провери техническата и общо физическата подготовка на участниците;

– Да се провери нивото на подготовка при екстремални условия;

– Да се провери нивото за работа с топографски карти;

– Да създаде условия за формални и неформални контакти, опознаване и обмяна на опит между участниците;

– Да създаде възможност за осъществяване на прониквания в пещерите и пропастите с цел тяхното опознаване и повишаване на подготовката на пещерняците;

– Пещерните клубове ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точковата система съгласно правилник.

2. Време и място на провеждане на техническият преглед

Регионалният технически преглед по пещерно дело ще се проведе от 23 до 25 април 2010 г. в района на с. Церово, Софийска област. Участниците в техническия преглед трябва да пристигнат до 18.00 часа на 22 април 2010 година в с. Церово.

3. Право на участие в техническия преглед

В техническия преглед могат да участват всички пещерни клубове с неограничен брой отбори от по трима души. Клубовете трябва да са заявили своето участие и броя на отборите си най-късно до 15 април 2010 г.

Отборите са разделени по пещерен стаж в две категории:

I. Стаж до 3 години;

II. Стаж над 3 години;

При получени заявки от по-малко от 5 отбора техническите прегледи няма да се проведат по предвидения от настоящата наредба начин.

За участниците в техническия преглед се изискват следните документи:

1) Документ за пред състезателен медицински преглед.

2) Документ за застраховане на всеки участник за най-малко 300 лв.

3) Ненавършилите 18 годишна възраст участници трябва да представят разрешение за практикуване спортни дейности от родителите или настойниците.

Нередовните участници и представителни групи не се допускат за участие в прегледа.

Представителните групи, участващи в техническите прегледи, се състоят от 3-ма участника. Представителна група с по-малко от три човека не се допуска до участие.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

4. Задължения на организаторите

4.1 СНЦ „Асоциация на спелео клубовете в София“, в качеството си на организатор на проявата, поема всички разходи по провеждането на техническия преглед, и осигурява оборудване на системите и трасетата, карти, средства за картиране и чертане на карти (карнети, милиметрова хартия, паус) и награден фонд.

4.2 СНЦ „Асоциация на спелео клубовете в София“, в качеството си на организатор на проявата, си запазва правото да увеличава или намалява елементите включени в техническия преглед.

5. Място на бивакуване

Палатъчният лагер ще бъде разположен над с. Церово. Участниците в техническия преглед трябва да носят необходимата бивачна екипировка за нощуване на открито и съответната екипировка за проникване във вертикални пещери.

6. Екипировка и съоръжения

Участниците в регионалния технически преглед трябва да носят лична екипировка за проникване в пещери и пропасти, подходящо осветление, минимум за 5 часа, по една прониквачна торба на отбор, както и необходими материали и средства за картиране на пещери – компас, рулетка (PVC, метална, лазерна рулетка), планшети, средства за писане и чертане на карти (линия, молив, граден/градусов кръг).

7. Регистрация и технически инструктаж

7.1 Място на провеждане: в палатката на ръководството на техническия преглед.

7.2 Участници – Ръководителите на отборите. На 22 април от 18.00 часа ще бъде проведена технически инструктаж с ръководителите на отборите в/пред палатката на ръководството, която ще включва:

– от 18.00 до 19.30 часа – Проверка на документите

– от 19.30 до 20.00 часа – Разяснения по провеждането на техническия преглед

– от 20.00 до 20.30 часа – Теглене на жребий за реда на представяне на клубовете

8. График на провеждане на техническия преглед

22.04.09 след 18:00 часа

Установяване на палатъчния лагер

Проверка на документите

Разяснения по провеждането на техническия преглед

Жребий за реда на представяне

23.04.09

Провеждане на техническия преглед

24.04.09

Провеждане на техническия преглед

Обявяване на класирането и връчване на наградите

9. Елементи на техническия преглед

Прегледите ще бъдат проведени на скалите над с. Церово. В маршрута, определен за преминаване, ще бъдат включени следните елементи от техниката за проникване в пещери и пропасти:

9.1 Преминаване на парапет;

9.2 Преминаване на тролей;

9.3 Екипиране и разекипиране;

9.4 Спускане и изкачване по стълба и въже, с преминаване на възел;

9.5 Спасяване (прихващане) – сваляне на пострадал от въже;

9.6 Връзване на възли;

9.7 Картировка – част от пещера с дължина от 40 м до 80 м. Цялостно картиране на посочения участък и оформяне на картата според изискванията на БФСп.

– Елементите се преминават от целия отбор със съдийска багажна торба.

– Контролното време на включените елементи ще се определи на място в зависимост от дължината и сложността им.

– Преминаването на включените елементи ще се извършва последователно.

10. Класиране

Класирането ще бъде комплексно. То ще представлява сбора на точките, набрани от всеки отбор при изпълнение на елементите, съгласно правилника.

Асоциация на спелеоклубовете в София

Председател на АСКС :

(п) Т. Виналиева

 

З А Я В К А

за участие в Годишен технически преглед „Церово 2010″

23 до 25 април 2010 г.

 

Пещерен клуб _______________________________________, гр. ___________,

представляван от _______________________, на длъжност _______________,

тел.: _______________, e-mail: _____________

Желаем да се включим в техническия преглед със следното участие:

Брой отбори със стаж до 3 год. включително: __________________

Брой отбори със стаж над 3 год. включително: _________________

Пещерният клуб желае да подпомогне проявата със следното:

Инвентар: ____________________________________________________________

Награден фонд: _______________________________________________________

Оценители (инструктори, пещерни спасители): _______________________________

Друго: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Запознати сме и сме съгласни с правилата за провеждане на Годишен технически преглед „Церово 2010″.

Дата:

*** *** *** *** *** *** *** ***

Моля, изпратете заявката на info@speleo-sofia.org