УС на СНЦ „Асоциация на спелеоклубовете в София“ свиква общо събрание на 14.03.2011 г от 19.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Сердика №18, при следният дневен ред:

1. Годишен отчет на УС

2. Промени в устава

3. Избор на УС

4. Други