Публикувано е филмче отмладежкият обмен „Изследвай и учи“. Можете да го видите тук.

На 07 Октомври 2011 г. стартира Младежки обмен „ Изследвай и учи”, организиран от Сдружение „Асоциация на Спелеоклубовете в София” в партньорство с албанската неправителствена организация „Beyond barriers” и финансиран по програма „Младежта в действие” на ЕС. Обменът дава възможност за участие на 22-ма участника: 10 от Албания и 12 от България и ще се проведе в района на хижа Бачо Киро до Дряновския манастир.

Целта на проекта е да даде поле за обмен на опит между млади български пещерняци и албански младежи, правещи първите си стъпки в пещерното дело. Сред приоритетите на обмена са: популяризиране на дейностите на открито, общуване с природата, здравословния начин на живот. Основната тема е спелеологията като изследователска дейност, начин на живот и хоби, като сред заложените активностите са: натрупване на базисно знание за формирането и развитието на пещерните и карстови райони, специфични техники и екипировка за проникване в пещери и пропасти, биоспелеология, опазване на пещерите и устойчив туризъм.

Проектът е в унисон с целите и приоритетите на програма „Младежта в действие” а именно да насърчи у младите европейци активно европейско гражданство, солидарност и толерантност и да ги включи в създаването на бъдещето на Европейския съюз, стимулирайки мобилността в и извън границите на Европейския съюз, неформалното образование и междукултурния диалог и насърчавайки заетостта и включването на всички млади хора, независимо от образователното ниво и принадлежност към дадена култура.

Обменът е естествено продължение и развитие на дългогодишната изследователска дейност на Българската Федерация по Спелеология в района на Албанските планински масиви. Целта и амбицията, която си поставя, е зараждане на любов към спелеологията и развитие на самостоятелно организиране пещерно движение на местна почва в Албания, благодатно за по-нататъшно дългосрочно сътрудничество между двете страни.