Протокол от ОС 2011

Протокол От Общо събрание на Асоциация на спелео клубовете в София (АСКС) Проведено на 14.03.2011 г. от 19:00 часа на адрес София, ул. Сердика № 18 Заседанието води Председателят на Сдружение Асоциация на спелео клубовете в София (АСКС) – Татяна Виналиева. В 19:00 имаше нужния кворум за стартиране на заседанието, но се взе решение да се изчака още малко време. Председателят обявява Общото събрание за открито в 19:15 За протоколчик е избрана Александра Василева (СПК Академик – София) . Присъстват:…

Пълният текст

Общо събрание 2011

УС на СНЦ „Асоциация на спелеоклубовете в София“ свиква общо събрание на 14.03.2011 г от 19.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Сердика №18, при следният дневен ред: 1. Годишен отчет на УС 2. Промени в устава 3. Избор на УС 4. Други

Пълният текст

Отчет за градски сбор „Кърпачево 2010“

От 11 до 13 юни 2010 г. в района на село Кърпачево, Ловешка област се проведе заплануваният софийски градски сбор. В него взеха участие СПД „Балкан“, с.Вл.Тричков – 4 човека СПК „Академик“, гр. София – 3 човека ПК „Пълдин“, Пловдив – 3 човека ПК „Варна“, гр. Варна – 2 човека ПК „саламандър“, гр. Ст. Загора – 1 човек Първият ден бяха обходени пещерите „Турската черква“ Вторият ден бяха посетени: Гарваница, Делиеминовата пещера, в нея беше установено, че е имало относително…

Пълният текст

ГРАДСКИ ПЕЩЕРЕН СБОР “КЪРПАЧЕВО 2010”

АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЛЕОКЛУБОВЕТЕ В СОФИЯ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ПЕЩЕРЕН СБОР „КЪРПАЧЕВО 2010“ Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Софийски градски пещерен сбор „Кърпачево“ 2010, които ще се проведат от 11 до 13 юни 2010 г. в района на село Кърпачево, Ловешка област.

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.