Младежко обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране

Асоциация на спелеоклубовете в София организира обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране. Обучението е насочено към млади пещерняци – до 29 год. възраст. Целта е добиване на знания и умения в областите: биоспелеология (поставяне на капани, събиране на проби и първично определяне на пещерни видове) и начучно-приложени методи и картиране (работа с карта, компас, GPS, изработване на карти и технически описания на пещери). В програмата са включени 6 теоретични занятия – 4 по биоспелеология и 2 по картиране. Наученото…

Пълният текст

Цялостно проучване на пещерния район на община Годеч – мисията (не)възможна

Асоциация на спелеоклубовете в София стартира проект „Невидимото богатство на подземния свят”, чиято цел е да направи цялостно проучване на карстовия район на община Годеч (селата Гинци, Комщица и Губеш). Основният акцент ще падне върху биоспелеологията и проучването на нови видове, както и изготвяне на карти и технически описания на 20 приоритетни обекта в района. За целта се предвижда последователна теренна работа с включване на млади пещерняци, за които ще бъде осигурен допълнителен лекционен и практичен курс за събиране на…

Пълният текст

Младежки обмен „Изследвай, учи сподели“ какво се случи

„Изследвай, учи, сподели”! Това и направиха 30-те участника в международния младежки обмен, проведен под същия наслов, в периода между 06-ти и 14-ти октомври тази година в района на Национален пещерен дом „Петър Трантеев” в с. Карлуково.  Колективът се състоеше от млади пещерняци от няколко балкански страни, а именно – България, Сърбия, Румъния, Хърватска, Албания и Турция, които се събраха заедно, за да обменят своя опит в сферата на спелеологията, да подобрят техническите си умения при проникване в пещери и да научат…

Пълният текст

Отново младежки обмен: Карлуково – център на Балканите

В периода между 6 и 14 Октомври 2014 Националния Пещерен дам, с. Карлуково ще приюти 30 младежи пещерняци от Балканския полуостров в рамките на младежки обмен, организиран от „Асоциация на Спелеоклюбовете в София”

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.